Hornet Trap!

Hornet Trap! Sugar, Vingar and Japanese Saké